नाप (Measurement)

नाप (Measurement)

1) नाप भनेको के हो?

=> कुनै पनि बस्तुको सहि परिमाण थाहा पाउनुलाई नाप भनिन्छ।

2) भौतिक परिमाण भनेको के हो? कुनै चार ओटा उदाहरणहरु दिनुहोस्।

=> मापन गर्न सकिने परिमाणलाई भौतिक परिमाण भनिन्छ। जस्तै: पिण्ड, लम्बाइ, क्षेत्रफल, आयतन आदि।

3) प्रमाणित नाप भनेको के हो?

=> संसारभरि मान्यता प्राप्त नापलाई प्रमाणित नाप भनिन्छ।

4) प्रमाणित नापको महत्त्व लेख्नुहोस्।

=> संसारभरि मान्यता प्राप्त हुनु ।

=> अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार र लेनदेनमा एकरुपता हुनु।

5) प्रमाणित एकाइ भनेको के हो?

=> प्रमाणित नापका एकाइलाई प्रमाणित एकाइ भनिन्छ।

6) FPS प्रणाली भनेको के हो?

=> लम्बाइको नाप फुटमा, पिण्डको नाप पाउण्डमा र समयको नाप सेकेण्डमा लिइने प्रणालीलाई FPS प्रणाली भनिन्छ।

7) CGS प्रणाली भनेको के हो?

=> लम्बाइको नाप सेन्टिमिटरमा, पिण्डको नाप ग्राममा र समयको नाप सेकेण्डमा लिइने प्रणालीलाई CGS प्रणाली भनिन्छ।

8) MKS प्रणाली भनेको के हो?

=> लम्बाइको नाप मिटरमा, पिण्डको नाप किलोग्राममा र समयको नाप सेकेण्डमा लिइने प्रणालीलाई MKS प्रणाली भनिन्छ। यसलाई मेट्रीक प्रणाली पनि भनिन्छ।

9) लम्बाइ भनेको के हो? लम्बाइ नाप्ने प्रमाणिक एकाइ के हो?

=> कुनै दुई ओटा बिन्दुहरु बिचको दुरीलाई लम्बाइ भनिन्छ।

=> लम्बाइ नाप्ने प्रमाणिक एकाइ मिटर हो।

10) पिण्ड भनेको के हो? पिण्ड नाप्ने प्रमाणिक एकाइ के हो?

=> कुनै वस्तुमा भएको पदार्थको जम्मा परिमाणलाई पिण्ड भनिन्छ।

=> पिण्ड नाप्ने प्रमाणिक एकाइ किलोग्राम हो।

11) पदार्थको पिण्ड के बाट नापिन्छ?

=> पदार्थको पिण्ड भौतिक तराजु (Beam Balance) बाट नापिन्छ।

12) समय भनेको के हो? समय नाप्ने प्रमाणिक एकाइ के हो?

=> कुनै दुई ओटा घटनाहरूबिचको अवधिलाई समय भनिन्छ।

=> समय नाप्ने प्रमाणिक एकाइ सेकेन्ड हो।

13) 1 सेकेन्ड समय भनेको के हो?

=> 1 दिनको 86400 खण्डको 1 खण्ड समयलाई 1 सेकेन्ड भनिन्छ।

14) घडी भनेको के हो?

=> समय नाप्ने उपकरणलाई घडी भनिन्छ।

Leave a Reply