मिश्रण (Mixture)

मिश्रण (Mixture)

1) मिश्रण भनेको के हो?

=> दुई वा दुईभन्दा बढी वस्तुहरु मिसिएर बनेकालाई मिश्रण भनिन्छ।

2) मिश्रण कति प्रकारको हुन्छ? ति के के हुन्?

=> मिश्रण दुई प्रकारको हुन्छ।

=> i) समान मिश्रण।

=> ii) असमान मिश्रण।

3) समान मिश्रण भनेको के हो?

=> मिश्रणमा रहेका अवयवहरु/पदार्थहरु आपसमा समान रुपले मिसिएका छन् भने त्यस्तो मिश्रणलाई समान मिश्रण भनिन्छ। जस्तै: गुलियो पानी (पानी + चिनी), नुनिलो पानी (पानी + नुन)।

4) असमान मिश्रण भनेको के हो?

=> मिश्रणमा रहेका अवयवहरु/पदार्थहरु आपसमा समान रुपले मिसिएका छैनन् भने त्यस्तो मिश्रणलाई असमान मिश्रण भनिन्छ। जस्तै: खोलाको धमिलो पानी (पानी+ माटो+ बालुवा)।

5) मिश्रणलाई छुट्याउनुका कारणहरु लेख्नुहोस्।

=> i) मिश्रणमा रहेका अनावश्यक र हानिकारक वस्तुहरु हटाउन।

=> ii) उपयोगी र शुद्ध वस्तु प्राप्त गर्न।

6) मिश्रण छुट्याउने विधि भनेको के हो?

=> मिश्रणमा रहेका अवयवहरु/पदार्थहरुलाई आपसमा अलग्याउने विधिलाई मिश्रण छुट्याउने विधि भनिन्छ।

7) मिश्रण छुट्याउने विधि के आधारमा छनोट गरिन्छ?

=> मिश्रणमा रहेका अवयवहरु/पदार्थहरुको गुणको आधारमा मिश्रण छुट्याउने विधि छनोट गरिन्छ।

8) थिग्रने क्रिया भनेको के हो?

=> पानीमा रहेका अघुलनशील पदार्थहरु भाँडोको पिँधमा जम्मा हुने क्रियालाई थिग्रने क्रिया भनिन्छ। जस्तै: नदिको पानीलाई गिलासमा राख्दा पिँधमा बालुवा जम्मा हुनु।

9) खन्याउने विधि भनेको के हो?

=> ठोसलाई नचलाइकन पानीलाई एउटा भाँडोबाट अर्को भाँडोमा अलग गर्ने बिधिलाई खन्याउने विधि भनिन्छ।

10) छान्ने विधि भनेको के हो?

=> मसिनो प्वाल भएका वस्तुहरुद्वारा अघुलनशील पदार्थलाई तरल पदार्थबाट छुट्याउने विधिलाई छान्ने विधि भनिन्छ। जस्तै: चिया छान्नु।

Note : मसिनो प्वालबाट छिरेर निस्केको तरल पदार्थलाई फिल्ट्रेट र मसिनो प्वालबाट छिर्न नसकेको बाँकी रहेको पदार्थलाई रेसिड्यु भनिन्छ। जस्तै : सफा पानी(फिल्ट्रेट) र बालुवा(रेसिड्यु)।

11) निफन्ने विधि भनेको के हो?

=> हावाको सहायताले हलुका र गह्रौ ठोस वस्तुको मिश्रणलाई छुट्याउने बिधिलाई निफन्ने विधि भनिन्छ। जस्तै: धान निफनेको।

12) चाल्ने विधि भनेको के हो?

=> चालनीको सहायताले विभिन्न साइजका ठोसहरुको मिश्रणलाई छुट्याउने बिधिलाई चाल्ने विधि भनिन्छ। जस्तै: गहुँको पिठोमा भएको चोकर चालनीको सहायताले छुट्याउनु, घर बनाउँदा बालुवा र ढुङ्गा छुट्याउनु।

13) चुम्बकीय विधि भनेको के हो?

=> कुनै मिश्रणमा रहेका चुम्बकीय पदार्थहरुलाई चुम्बकको सहायताले छुट्याउने विधिलाई चुम्बकीय विधि भनिन्छ। जस्तै: बालुवामा रहेका फलामका कणहरु चुम्बकको सहायताले छुट्याउनु।

14) अघुलित पदार्थलाई तरल पदार्थबाट छुट्याउने कुनै दुई विधिहरुको नाम लेख्नुहोस्।

=> i) थिग्रायाउने र खन्याउने विधि।

=> ii) छान्ने विधि।

15) निम्न मिश्रणहरु कुन कुन विधिबाट छुट्याइन्छ, लेख्नुहोस्।

=> i) पानी + बालुवा = थिग्रायाउने र खन्याउने विधि/छान्ने विधि।

=> ii) धान + भुस = निफन्ने विधि।

=> iii) बालुवा + फलामका कण = चुम्बकीय विधि।

=> iv) गहुँको पिठो + चोकर =चाल्ने विधि।

Leave a Reply