Contact: (977) 9819267790

Welcome to the
ShivaDeep Skill Education

Created in 2017 by Online Education
Instructor Shiva Prasad Dhakal

WELCOME

ShivaDeep Skill Education is a private company focused on promoting modern learning resources in Nepali market. We have been playing an important role in Nepali market for promoting & developing modern education techniques.

Why ShivaDeep Skill Education?

Learning Resources

Smart Board Training

Video Training

Question/Answer

Class-10 Science Practice

Class 10 Science Force

बल (Force)

1) बल (Force) भनेको के हो? बलका प्रमुख 3 असरहरु लेख्नुहोस्। 2) पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त भनेको के

Class-10 Science Energy

उर्जा (Energy)

1) प्रयोगका आधारमा उर्जा (Energy) का स्रोतहरु कति प्रकारका छन्, ति के के हुन्? 2) उर्जाको अनविकरणिय

Class-10 Science Pressure

चाप (Pressure)

1) चाप (Pressure) भनेको के हो ? चापको सुत्र र एकाई लेख्नुहोस्। 2) ब्लेज पास्कलको जन्म कहिले

Class-10 Science Heat

ताप (Heat)

1) तापशक्ति भनेको के हो? तापशक्ति नाप्ने उपकरणको नाम र एकाइ लेख्नुहोस्। 2) वस्तुमा भएको ताप (Heat)